การกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination)

ขั้นที่1  มีระบบสมการเชิงเส้น

ขั้นที่2 ทำให้อยู่ในรูปเมทริกซ์แต่งเติม(augmented matrix)

ขั้นที่3 ทำให้อยู่ในรูปเมทริกซ์ขั้นบันไดแบบแถว(Row Echelon Matrix) โดยใช้การ ดำเนินการเบื้องต้นแบบแถว(Elementary Row Operation)

ขั้นที่4 เปลี่ยนกลับเป็นระบบสมการเชิงเส้น และแก้ระบบสมการเพื่อหาผลเฉลย