iconPDFdownloadตารางสอนภาควิชาคณิตศาสตร์ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563

ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอน 1 รายวิชา คือ
STAT0117 Elementary Statistics
สอนโดย อ.วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์ [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

หมายเหตุ สำหรับผู้มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียน

  • สำนักทะเบียนขยายเวลาการลงทะเบียนจนถึง 24 เม.ย. 2564
  • นักศึกษาที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ต้องได้รับอนุมัติ หรือต้องเซ็นชื่อกำกับให้นักศึกษาส่งอีเมล์ถึงผู้สอนที่มีอำนาจลงนามในรายวิชานั้นๆ ชี้แจงสาเหตุ หากผู้สอนประสงค์จะอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนให้นักศึกษาส่งรูปถ่ายหรือไฟล์คำร้องที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ผู้สอนเซ็นอนุมัติ
  • เมื่อผู้สอนเซ็นลายเซ็นดิจิตอลแล้ว ส่งไฟล์ให้สำนักทะเบียนโดยตรงทาง facebook chat ของสำนักทะเบียนและแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าได้ส่งข้อมูลการอนุมัติไปที่สำนักทะเบียนแล้ว ให้นักศึกษา chat ไปตามเรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนเอง
  • Facebook สำนักทะเบียน : https://www.facebook.com/mutregoffice

633TimeTable

633TimeTable Staff

633TimeTable MATH0117