ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ

 

ดร. อรวรรณ อรุณพลังสันติ
Dr.Oravan Arunphalungsanti

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
        วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   งานวิจัย :
        Matrix Transformations on Cesaro Vector-Valued Sequence Space
        Matrix Transformations from Cesaro Vector-Valued Sequence Space into Orlicz Sequence Space
        On β-Dual of Difference Vector-Valued Sequence Space
        โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)
        โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0200 Mathematics II
 
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        เอกสารคำสอนวิชา MATH0200 Mathematics II
        คู่มือปฏิบัติการคณิตศาสตร์2 MATH0111 Mathematics II (Lab)
        คู่มือปฏิบัติการ MATH0111 Mathematics II (Lab)
 
   บทความ :
        เกมส์ IQ180 ==> 7 กับ 1 เป็น 71
        Clip สื่อการสอน โดย นักศึกษา IT53 & MAT53
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0111 Mathematics II (Lab)
        MATH0200 Mathematics II
        MATH0210 Mathematics III (Plus)