อ. วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
Wirat Sirimangklanurak

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        MS.C. (Operation Research) Florida Of Technology
        วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics III (Lec)
        เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0104 Business Mathematics
 
อ.วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
 
   บทความ :
        ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม
        ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกเศษส่วนย่อยโดยใช้ Lagrange polynomial
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0104 Business Mathematics
        MATH0210 Mathematics III
        MATH0211 Mathematics IV
        STAT0115 General Statistics
        SCMA0003 Probability and Statistics
 
   การติดต่อ :
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.