อ. วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
Wirat Sirimangklanurak

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        MS.C. (Operation Research) Florida Of Technology
        วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics III (Lec)
        เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0104 Business Mathematics
 
อ.วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
 
   บทความ :
        ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง พหุนาม
        ความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกเศษส่วนย่อยโดยใช้ Lagrange polynomial
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0101 Elementary Calculus
        MATH0102 Multivariable Calculus
        MATH0201 Linear Algebra and Differential Equations
        MIIA0101 Practical Mathematics I
        MIIA0102 Practical Mathematics II
        STAT0115 Statistics for Problem Solving
        STAT0117 Elementary Statistics
        STAT0118 Biostatistics
        MATH0104 Business Mathematics (หลักสูตรเก่า)
        MATH0210 Mathematics III (หลักสูตรเก่า)
        MATH0211 Mathematics IV (หลักสูตรเก่า)
        STAT0115 General Statistics (หลักสูตรเก่า)
        SCMA0003 Probability and Statistics (หลักสูตรเก่า)
 
   การติดต่อ :
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.