บุคคลากร ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

    หัวหน้าภาควิชา
ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี     ดร. วราภรณ์ กาญจนทวี
    Dr. Varaporn Karnchanathawee
    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง     ดร. ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
    Dr. Thanakarn Soonthornkrachang
    อาจารย์ประจำภาควิชา
อ.วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์     อ. วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
    Wirat Sirimangklanurak
ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ     ดร. สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
    Dr.Sureeporn Sungsuwan
ดร.อรวรรณ อรุณพลังสันติ     ดร. อรวรรณ อรุณพลังสันติ
    Dr.Oravan Arunphalungsanti
อ.กานต์ฐิตา สัมปันณา     อ. กานต์ฐิตา สัมปันณา
    Karntita Sumpanna
ดร.กบูร ทองทา     ดร. กบูร ทองทา
    Dr.Kaboon Thongtha
    ธุรการภาควิชา
   คุณ พรทิพย์ ถวิลครบุรี
   Porntip Tawinkornburee