บุคคลากร ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

    หัวหน้าภาควิชา
    ดร. วราภรณ์ กาญจนทวี
    Dr. Varaporn Karnchanathawee
    ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
    ดร. ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
    Dr. Thanakarn Soonthornkrachang
    อาจารย์ประจำภาควิชา
    อ. วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
    Wirat Sirimangklanurak
    ดร. สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
    Dr.Sureeporn Sungsuwan
    อ. กานต์ฐิตา วิจันทร์โต
    Karntita Wichanto
    ดร. อรวรรณ อรุณพลังสันติ
    Dr.Oravan Arunphalungsanti
    ธุรการภาควิชา
   คุณ พรทิพย์ ถวิลครบุรี
   Porntip Tawinkornburee