Math@MUT65001 อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

รหัสโครงการ  : Math@MUT65001
ผู้เข้าร่วมโครงการ  : อาจารย์ วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
สังกัด : โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม1
ห้อง : ม.4/1 (37คน)
: ม.4/2 (43คน)

บันทึกเข้าร่วมโครงการ

ApplicationForm65001w

ผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์จากโครงการ

รหัสโจทย์ หัวข้อ กระดาษคำตอบ โจทย์ตามรหัส คำตอบตามรหัส ตัวอย่างการทำโจทย์
Math@MUT6500101 การดำเนินการของเซต Set01_AnswerSheet

Set01_M41
Set01_M42

Set01_M41_ANS
Set01_M42_ANS

Set01_ExampleNo01
Set01_ExampleNo02
Set01_ExampleNo03

Math@MUT6500102  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต Set02_AnswerSheet Set02_M41
Set02_M42
Set02_M41_ANS
Set02_M42_ANS
Set02_ExampleNo01
Set02_ExampleNo02
Set02_ExampleNo03
Math@MUT6500103 ระบบจำนวนจริง
  - การดำเนินการพื้นฐาน
  - การหารพหุนาม
Real01_AnswerSheet Real01_M41
Real01_M42
Real01_M41_ANS
Real01_M42_ANS
Real01_Example01
Real01_Example02
Real01_Example03
Math@MUT6500104 ระบบจำนวนจริง
  - ทฤษฏีบทเศษเหลือ
  - ทฤษฏีบทตัวประกอบ
  - การแยกตัวประกอบ
Real02_AnswerSheet Real02_M41
Real02_M42
Real02_M41_ANS
Real02_M42_ANS
Real02_Example02
Real02_Example03
...          

*** หมายเหตุ
หัวข้อในบันทึกเข้าร่วมโครงการ อาจไม่ตรงกับ หัวข้อในโจทย์ ขึ้นอยู่กับการประชุม ของผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงาน