ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

 

ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
Dr.Sureeporn Sungsuwan

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
        วท.ม. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
        วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   งานวิจัย :
        Inverse Simple Random Sampling with and without Replacement
        การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่
        โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)
        Comparison of Traditional and Model Assisted Estimators in Inverse Random Sampling with Replacement
        Model-Assisted Estimation in Inverse Sampling
 
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        เอกสารประกอบการสอนวิชา STAT0115 Statistics
        คู่มือปฏิบัติการคณิตศาสตร์2 MATH0111 Mathematics II (Lab)
        คู่มือปฏิบัติการ MATH0111 Mathematics II (Lab)
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0110 Mathematics I (Plus)
        MATH0111 Mathematics II (Lab)
        SCMA0003 Probability and Statistics
        ITEC0300 Probability and Statistics
        STAT0115 General Statistics
        STAT0116 Elementary Applied Statistics