ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
Dr.Sureeporn Sungsuwan

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
        วท.ม. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
        วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   งานวิจัย :
        Inverse Simple Random Sampling with and without Replacement
        การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่
        โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)
        Comparison of Traditional and Model Assisted Estimators in Inverse Random Sampling with Replacement
        Model-Assisted Estimation in Inverse Sampling
 
ดร.สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        เอกสารประกอบการสอนวิชา STAT0115 Statistics
        คู่มือปฏิบัติการคณิตศาสตร์2 MATH0111 Mathematics II (Lab)
        คู่มือปฏิบัติการ MATH0111 Mathematics II (Lab)
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0101 Elementary Calculus
        MATH0102 Multivariable Calculus
        MIIA0101 Practical Mathematics I
        STAT0115 Statistics for Problem Solving
        STAT0117 Elementary Statistics
        MATH0110 Mathematics I (หลักสูตรเก่า)
        MATH0111 Mathematics II (หลักสูตรเก่า)
        SCMA0003 Probability and Statistics (หลักสูตรเก่า)
        ITEC0300 Probability and Statistics (หลักสูตรเก่า)
        STAT0115 General Statistics (หลักสูตรเก่า)
        STAT0115 Statistics for Problem Solving (หลักสูตรเก่า)
        STAT0116 Elementary Applied Statistics (หลักสูตรเก่า)
        ENCC1001 Physical Mathematics (หลักสูตรเก่า)
 
   การติดต่อ :
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.