ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี
Dr.Varaporn Karnchanathawee

 
 
   ตำแหน่งบริหาร :
       หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
 
   ประวัติการศึกษา :
        ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
        วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ดร.วราภรณ์ กาญจนทวี
 
   งานวิจัย :
        การศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนสอบของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        เอกสารประกอบการสอนผลการแปลงลาปลาซ์
        เอกสารประกอบการสอนอนุกรมและ ฟูริเยร์
        เอกสารประกอบการสอน สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
        เอกสารคำสอนวิชา MATH0211 Mathematics III (Lec) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
        เอกสารคำสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lec) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
 
   บทความ :
        Mathematics in nature
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0101 Elementary Calculus
        MATH0102 Multivariable Calculus
        MATH0201 Linear Algebra and Differential Equations
        MATH0202 Numerical Methods
        MIIA0101 Practical Mathematics I
        STAT0115 Statistics for Problem Solving
        MATH0103 Introduction to Mathematics and Statistics (หลักสูตรเก่า)
        MATH0210 Mathematics III (หลักสูตรเก่า)
        MATH0211 Mathematics IV (หลักสูตรเก่า)
        ENCC1001 Physical Mathematics (หลักสูตรเก่า)
 
   การติดต่อ :
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.