ตำรา และเอกสารประกอบการสอน โดยคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

wb01112_.gif เอกสารคำสอน วิชา MATH0110 Mathematics I หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
01_MATH0110.jpg
   
  โดย
          ภัทรกุล จริยวิทยานนท์
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0110 Mathematics I (Lec)

wb01112_.gif เอกสารคำสอน วิชา MATH0111 Mathematics II (Lecture) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
04_MATH0111Lec.jpg
   
  โดย
          ภัทรกุล จริยวิทยานนท์
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0111 Mathematics II (Lec)

wb01112_.gif MATH0111 Mathematics II (Lab)
06_MATH0111lab.jpg
   
  โดย
          พรเทพ ฑีฆานนท์
        สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
        อรวรรณ อรุณพลังสันติ
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0111 Mathematics II (Lab)

wb01112_.gif คู่มือปฏิบัติการคณิตศาสตร์2 MATH0111 Mathematics II (Lab)
16_MATH0111lab.jpg
   
  โดย
          สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
        อรวรรณ อรุณพลังสันติ
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0111 Mathematics II (Lab)

wb01112_.gif เอกสารคำสอนวิชา MATH0211 Mathematics III (Lec) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
07_MATH0210.jpg
   
  โดย
          วราภรณ์ กาญจนทวี
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0210 Mathematics III (Lec)

wb01112_.gif เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0211 Mathematics III (Lec) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
08_MATH0210.jpg
   
  โดย
          วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0210 Mathematics III (Lec)

wb01112_.gif เอกสารคำสอนวิชา MATH0210 [Mathematics III (Plus)] หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
09_MATH0210plus.jpg
   
  โดย
          วราภรณ์ กาญจนทวี
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0210 Mathematics III (Plus)

wb01112_.gif เอกสารคำสอนวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lec) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
10_MATH0211lec.jpg
   
  โดย
          วราภรณ์ กาญจนทวี
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0211 Mathematics IV (Lec)

wb01112_.gif คู่มือปฏิบัติการวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lab) Numerical Methods
11_MATH0211lab.jpg
   
  โดย
          กานต์ฐิตา วิจันทร์โต
        ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0211 Mathematics IV (Lab)

wb01112_.gif คู่มือปฏิบัติการวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lab)
12_math0211lab.jpg
   
  โดย
          ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0211 Mathematics IV (Lab)

wb01112_.gif เอกสารประกอบการสอนวิชา STAT0115 Statistics
13_STAT0115.jpg
   
  โดย
          พรเทพ ฑีฆานนท์
        สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
  ประกอบการสอนวิชา
          STAT0115 Statistics
        STAT0116 Elementary Applied Statistics

wb01112_.gif เอกสารคำสอนวิชา MATH0200 Mathematics II
14_MATH0200.jpg
   
  โดย
          อรวรรณ อรุณพลังสันติ
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0200 Mathematics II

wb01112_.gif เอกสารประกอบการสอนวิชา MATH0104 Business Mathematics หลักสูตรบัญชี และบริหารธุรกิจ
15_MATH0104.jpg
   
  โดย
          วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
  ประกอบการสอนวิชา
          MATH0104 Business Mathematics