อ.กานต์ฐิตา วิจันทร์โต

 

อ. กานต์ฐิตา วิจันทร์โต
Karntita Wichanto

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        วท.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   งานวิจัย :
        Matrix Transformations from Cesaro Vector-Valued Sequence Space into Orlicz Sequence Space
        การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่ของนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        คู่มือปฏิบัติการวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lab) Numerical Methods
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0100 Mathematics I (Lec)
        MATH0100 Mathematics I (Plus)
        MATH0110 Mathematics I (Plus)
        MATH0211 Mathematics IV (Lec)
        MATH0211 Mathematics IV (Lab)