อ. กานต์ฐิตา สัมปันณา 
Karntita Sumpunna

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        วท.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
   งานวิจัย :
        Matrix Transformations from Cesaro Vector-Valued Sequence Space into Orlicz Sequence Space
        การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่ของนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
อ.กานต์ฐิตา สัมปันณา
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        คู่มือปฏิบัติการวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lab) Numerical Methods
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0101 Elementary Calculus
        MATH0102 Multivariable Calculus
        MATH0202 Numerical Methods
        MIIA0101 Practical Mathematics I
        MATH0100 Mathematics I (หลักสูตรเก่า)
        MATH0110 Mathematics I (หลักสูตรเก่า)
        MATH0211 Mathematics IV (หลักสูตรเก่า)
        ENCC1001 Physical Mathematics (หลักสูตรเก่า)
 
   การติดต่อ :
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.