วิสัยทัศน์

 ภาควิชาคณิตศาสตร์จะมุ่งไปสู่ภาควิชาที่เป็นเลิศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

 

ปณิธาน

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และการวิจัย

 

พันธกิจ
  1. ดำเนินการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และ ทันสมัย
  2. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างบูรณาการ
  3. พัฒนาคณาจารย์เพื่อคุณภารการจัดการเรียนรู้ และสาร้างความผูกพันอันดีระหว่างศิษย์กับอาจารย์
  4. พัฒนาปรับปรุงเอกสารประกอบและสื่อการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ และ ทันสมัย
  5. ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทางคณิตศาสตร์ สถิติ และการพัฒนาการเรียนการสอน