Math@MUT67001 อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

รหัสโครงการ  : Math@MUT67001
ผู้เข้าร่วมโครงการ  : อาจารย์ วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
สังกัด : โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา : คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4 เล่ม1
ห้อง : ม.4/1 (40คน)
: ม.4/2 (40คน)

บันทึกเข้าร่วมโครงการ

ApplicationForm41671wApplicationForm42671w

ผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์จากโครงการ

รหัสโจทย์ หัวข้อ กระดาษคำตอบ โจทย์ตามรหัส คำตอบตามรหัส ตัวอย่างการทำโจทย์
Math@MUT6700101 การดำเนินการของเซต Set01_AnswerSheet

Set01_M41
Set01_M42

Set01_M41_ANS
Set01_M42_ANS

Set01_ExampleNo01
Set01_ExampleNo02
Set01_ExampleNo03

Math@MUT6700102  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต Set02_AnswerSheet Set02_M41
Set02_M42
Set02_M41_ANS
Set02_M42_ANS
Set02_ExampleNo01
Set02_ExampleNo02
Set02_ExampleNo03
Math@MUT6700103 ระบบจำนวนจริง
  - การดำเนินการพื้นฐาน
  - การหารพหุนาม
Real01_AnswerSheet Real01_M41 Real01_M41_ANS Real01_Example01
Real01_Example02
Real01_Example03
Math@MUT6700104 ระบบจำนวนจริง
  - ทฤษฏีบทเศษเหลือ
  - ทฤษฏีบทตัวประกอบ
  - การแยกตัวประกอบ
Real02_AnswerSheet Real02_M41 Real02_M41_ANS Real02_Example02
Real02_Example03
...          

*** หมายเหตุ
หัวข้อในบันทึกเข้าร่วมโครงการ อาจไม่ตรงกับ หัวข้อในโจทย์ ขึ้นอยู่กับการประชุม ของผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงาน