Math@MUT63004 อาจารย์วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์

รหัสโครงการ  : Math@MUT63004
ผู้เข้าร่วมโครงการ  : อาจารย์ วิรัตน์ ศิริมังคลานุรักษ์
สังกัด : โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิชา : คณิตศาสตร์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 เล่ม1
ห้อง : ม.5/2 (33คน)

บันทึกเข้าร่วมโครงการ

ApplicationForm63001

ผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์จากโครงการ

รหัสโจทย์ หัวข้อ กระดาษคำตอบ โจทย์ตามรหัส คำตอบตามรหัส ตัวอย่างการทำโจทย์
Math@MUT6300401 ฟังก์ชันพื้นฐาน Function01_AnswerSheet

Function01_M52

Function01_M52_Ans

Function01_ExampleNo01

Function01_ExampleNo02

Function01_ExampleNo03

Math@MUT6300402 ฟังก์ชันเส้นตรง Function02_AnswerSheet Function02_M52 Function02_M52_Ans

Function02_ExampleNo01

Function02_ExampleNo03

Math@MUT6300403 ฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง Function03_AnswerSheet Function03_M52 Function03_M52_Ans

Function03_ExampleNo02

Function03_ExampleNo03

 ...          

 

*** หมายเหตุ
หัวข้อในบันทึกเข้าร่วมโครงการ อาจไม่ตรงกับ หัวข้อในโจทย์ ขึ้นอยู่กับการประชุม ของผู้เข้าร่วมโครงการและทีมงาน