ดร. กบูร ทองทา
Dr.Kaboon Thongtha

 
 
   ประวัติการศึกษา :
        ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
        วท.บ. (คณิตศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   งานวิจัย :
        K Thongtha, W. U. Humphries, Y Xiaobao, "An Open Boundary Conditions for the Numerical Primitive Equation Oceanic Model Applied to the Gulf of Thailand", National Conference in Mathematics and Applications (AMM 2006), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 18 - 19 May 2006,
        Presentation in the Asian Mathematical Conference 2013 (AMC 2013)," An approach to incremental support vector machine learning algorithm for classification", June 30th-July 4th, 2013, Bexco, Busan, Republic of Korea.
        สายันห์ ริ้วทอง, สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว, ทรงพล รื่นสุข, กบูร ทองทา, “การศึกษาปัจจัยและแนวโน้มการสอบผ่านวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และ 2 กรณีศึกษา: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”, การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (MUTCON 2016), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 21 กรกฎาคม 2559, pp. 142 – 145.
        K. Thongtha and J. Kasemsuwan, “Analytical solution to a hydrodynamic model in an open uniform reservoir,” Advances in Difference Equations, Paper No. 149, 9 pages, 2017.
        Kaboon Thongtha and Jaipong Kasemsuwan, “Numerical Simulations of Water Quality Measurement Model in an Opened-Closed Reservoir with Contaminant Removal Mechanism,” International Journal of Differential Equations, Volume 2018, Article ID 1343541, 12 pages, https://doi.org/10.1155/2018/1343541
        พฤกษา ดวงผาสุข, เชาวริน สกุลวรากลาง, กบูร ทองทา, สายันห์ ริ้วทอง, “ระบบควบคุมคุณภาพน้ำในตู้ปลา”, The 11th National Conference on Information Technology (NCIT2019), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 24-25 ตุลาคม 2562, pp. 139-144.
        Pantira Klankaew , Kaboon Thongtha , Siripawn H Winter , Pornchai Chaisanit , Kanchana Kumnungkit , Nopparat Pochai , "A Mathematical Model of Lubricant Film Flow Velocity on a Belt Type Oil Skimmer in a Part of Wastewater Treatment Process Using a Finite Difference Method with Quasi-Newton Iterative Technique," Universal Journal of Mechanical Engineering, Vol. 8, No. 4, pp. 163 - 169, 2020. DOI: 10.13189/ujme.2020.080401.
        Sittikorn Deeprom, Sureeluk Weerajong, Kaboon Thongtha and Phum Natakuaithung, “A Mobile Application Based on Integrating Physical Exercise and Gaming,” Proceedings of the thirteenth National Conference on Information Technology (NCIT2021), The Association of Council of IT Deans (CITT), Thailand, 28 - 29 October 2021, pp. 5-11
 
ดร.กบูร ทองทา
 
   บทความ :
        บทความเรื่อง "คณิตศาสตร์ในรายการเกมโชว์", วารสารคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ, ประจำปี 2551 ครั้งที่ 11, หน้า 74-77, โครงการคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โดยมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        นพรัตน์ โพธิ์ชัย และกบูร ทองทา "คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน", คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่มฉัตร, 2552.
        นพรัตน์ โพธิ์ชัย และกบูร ทองทา "หอคอยแห่งฮานอย",คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่มฉัตร, 2553.
        นพรัตน์ โพธิ์ชัย และกบูร ทองทา "เหตุใด e^(pi*i)=-1", คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14 กรุงเทพฯ : มูลนิธิร่มฉัตร, 2554.
        บทความเรื่อง "ฟังก์ชันลอการิทึมและการค้นพบของเรย์", วารสารคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ, ประจำปี 2555 ครั้งที่ 15, โครงการคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โดยมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        บทความเรื่อง "การอ้างอิงตามทฤษฎีบทที่ว่าแน่อาจไม่แท้เพราะผู้ใช้งาน", วารสารคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ, ประจำปี 2556  ครั้งที่ 16, โครงการคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โดยมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        บทความเรื่อง “การหลงในกรอบของปริศนาทางคณิตศาสตร์” , วารสารคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ, ประจำปี 2557  ครั้งที่ 17, โครงการคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ โดยมูลนิธิร่มฉัตรและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        "ไอที ผู้ติดปีกให้การคำนวณเชิงตัวเลข", วารสารคณิตศาสตร์ ฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0101 Elementary Calculus
        MATH0203 Discrete Mathematics
        DMAT1308 Game Design and Artificial intelligent
        ITEC0200 Discrete Mathematics
        ITEC0300 Probability and Statistics
        SCMA0011 Mathematics and Physics for Digital Technology I
        SCMA0012 Mathematics and Physics for Digital Technology II
        MIIA0101 Practical Mathematics I
        ENCC1001 Physical Mathematics (หลักสูตรเก่า)
 
   การติดต่อ :
        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.