ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
Dr.Thanakarn Soonthornkrachang

 
 
   ตำแหน่งบริหาร :
       ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
 
   ประวัติการศึกษา :
        ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
        วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
        วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
 
   งานวิจัย :
        On Harada Ring and Serial Artinian Ring
        รูปแบบข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อเทคนิคการหาปริพันธ์
        การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่
        โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)
        โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0200 Mathematics II
 
   ผลงานทางวิชาการ :
        คู่มือปฏิบัติการวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lab) Numerical Methods
        คู่มือปฏิบัติการวิชา MATH0211 Mathematics IV (Lab)
 
   บทความ :
        คำตอบสนุกๆ (คนตรวจคงไม่สนุก คนทำยิ่งไม่สนุก)
        web สื่อการสอน โดย น.ศ. IT51
        web สื่อการสอน โดย น.ศ. IT52 & MAT52
 
   วิชาที่สอน :
        MATH0101 Elementary Calculus
        MATH0102 Multivariable Calculus
        MIIA0101 Practical Mathematics I
        MATH0110 Mathematics I (หลักสูตรเก่า)
        MATH0111 Mathematics II (หลักสูตรเก่า)
        MATH0210 Mathematics III (หลักสูตรเก่า)
        MATH0210 Mathematics IV (หลักสูตรเก่า)
        ENCC1001 Physical Mathematics (หลักสูตรเก่า)
        ENCC1002 Calculus for Mechanics and Electromagnetism (หลักสูตรเก่า)
 
   การติดต่อ :
        E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        Facebook : https://www.facebook.com/thanakarn.mut
        Line ID : thanakarn.s