งานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

ces2l.gif
bd21302_.gif

Matrix Transformations on Cesaro Vector-Valued Sequence Space
        bd21299_.gif Chanan Sudsukh
        bd21299_.gif Praiboon Pantaragphong
        bd21299_.gif Oravan Arunphalungsanti

ces2orlicz.jpg
bd21302_.gif

Matrix Transformations from Cesaro Vector-Valued Sequence Space
into Orlicz Sequence Space

        bd21299_.gif Oravan Arunphalungsanti
        bd21299_.gif Kantita Wijanto

haradaserialartinian.jpg
bd21302_.gif

On Harada Ring and Serial Artinian Ring
        bd21299_.gif Thanakarn Soonthornkrachang
        bd21299_.gif Phan Dan
        bd21299_.gif Nguyen Van Sanh
        bd21299_.gif Kar Ping Shum

math001.jpg
bd21302_.gif

รูปแบบข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อเทคนิคการหาปริพันธ์
        bd21299_.gif ภัทรกุล จริยวิทยานนท์
        bd21299_.gif พิชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์
        bd21299_.gif พรเทพ ฑีฆานนท์
        bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

B_DualDiffVector.jpg
bd21302_.gif

On β-Dual of Difference Vector-Valued Sequence Space
        bd21299_.gif Chanan Sudsukh
        bd21299_.gif Oravan Arunphalungsanti

inv_SRS.jpg
bd21302_.gif

Inverse Simple Random Sampling with and without Replacement
        bd21299_.gif Sureeporn Sungsuwan
        bd21299_.gif Prachoom Suwattee

math001.jpg
bd21302_.gif

การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่
        bd21299_.gif ภัทรกุล จริยวิทยานนท์
        bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
        bd21299_.gif พิชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์
        bd21299_.gif พรเทพ ฑีฆานนท์
        bd21299_.gif สุรีย์พร สังข์สุวรรณ

Math0111AssignmentsGenerating.jpg
bd21302_.gif

โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)
        bd21299_.gif สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
        bd21299_.gif อรวรรณ อรุณพลังสันติ
        bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

MATH0200TestGenProgram.jpg
bd21302_.gif

โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0200 Mathematics II
        bd21299_.gif อรวรรณ อรุณพลังสันติ
        bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง

AnInterrelationshipStudyOfLearningAchievementInMathematics.jpg
bd21302_.gif

การศึกษาความสัมพันธ์ของคะแนนสอบของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์
        bd21299_.gif วราภรณ์ กาญจนทวี

ChainRule.jpg
bd21302_.gif

การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่ของนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
        bd21299_.gif กานต์ฐิตา วิจันทร์โต

ST-Sungsu.jpg
bd21302_.gif

Comparison of Traditional and Model Assisted Estimators in Inverse Random Sampling with Replacement
        bd21299_.gif Sureeporn Sungsuwan
        bd21299_.gif Prachoom Suwattee

ModelAssistedEstimationInInverseSampling.jpg
bd21302_.gif

Model-Assisted Estimation in Inverse Sampling
        bd21299_.gif Sureeporn Sungsuwan
        bd21299_.gif Prachoom Suwattee