รูปแบบข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อเทคนิคการหาปริพันธ์

 
 
   ผู้วิจัย :
       bd21299_.gif ภัทรกุล จริยวิทยานนท์
       bd21299_.gif พิชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์
       bd21299_.gif พรเทพ ฑีฆานนท์
       bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
 
   การเผยแพร่ :
       เผยแพร่ใน
        การประชุมมหานครวิชาการ
         เรื่อง การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 1
 
math001.jpg
 
   บทคัดย่อ :

  math001_abs.jpg