การศึกษาข้อผิดพลาดในการทำโจทย์คณิตศาสตร์หัวข้อกฎลูกโซ่

 
 
   ผู้วิจัย :
       bd21299_.gif ภัทรกุล จริยวิทยานนท์
       bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
       bd21299_.gif พิชาภัสร์ บวรรัตนเศรษฐ์
       bd21299_.gif พรเทพ ฑีฆานนท์
       bd21299_.gif สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
 
   การเผยแพร่ :
       เผยแพร่ใน
         การประชุม มหานครวิชาการ ครั้งที่ 2
 
ChainRule.jpg
 
   บทคัดย่อ :

  ChainRule_abs.jpg