เกียรติบัตร HONOUR57

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการห้องเรียนพิเศษ (Honour Class) สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที 1 หลักสูตร 4 ปี

สำหรับปีการศึกษา 2557 ภาควิชาคณิตศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการรายวิชา MATH0111 (Mathematics II)

การเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิจารณาเลือกจากผู้ที่มีคะแนนดีเด่นจากรายวิชา MATH0110 (Mathematics I) และ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มเปิดภาคการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 36 คน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอน (ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง) พิจารณาเห็นว่ามีผู้สมควรได้ครับ "เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ (Honour Class)" จำนวน 35 คน ดังนี้ 

 

5711110004

5711110041

5711110048

5711110085

5711110101

5711110111

5711110132

5711110165

5711110177

5711110201

5711110202

5711110215

5711110243

5711110262

5711110268

5711110288

5711110324

5711110327

5711110338

5711110339

5711110343

5711110359

5711110375

5711110397

5711110400

5711110401

5711110403

5711110405

5711110406

5711110410

5711110423

5711110431

5711110473

5713140127