เกียรติบัตร HONOUR58

มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการห้องเรียนพิเศษ (Honour Class) สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที 1 หลักสูตร 4 ปี

สำหรับปีการศึกษา 2558 ภาควิชาคณิตศาสตร์ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการรายวิชา MATH0111 (Mathematics II)

การเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพิจารณาเลือกจากผู้ที่มีคะแนนดีเด่นจากรายวิชา MATH0110 (Mathematics I) และ สมัครใจเข้าร่วมโครงการ โดยเริ่มเปิดภาคการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 11 คน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้สอน (ดร.ธนากาญ สุนทรกระจ่าง) พิจารณาเห็นว่ามีผู้สมควรได้ครับ "เกียรติบัตร ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษ (Honour Class)" จำนวน 11 คน ดังนี้ 

 

5811110005

5811110288

5811110321

5811110327

5811110331

5811110347

5811110354

5811110359

5811110360

5811110371

5811110372