การใช้โปรแกรมเช็กชื่อ ร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค้ด

ที่มา

การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของทางภาควิชาคณิตศาสตร์ ทุกรายวิชามีการเช็กจำนวนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าเรียนสม่ำเสมอ และจำนวนเข้าเรียนมีผลกับคะแนนเก็บ สำหรับรายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติการนั้น นอกจากการเช็กชื่อเข้าเรียนแล้ว เมื่อทำงานท้ายคาบเสร็จ ต้องเช็กชื่อออกจากห้องปฏิบัติการด้วย ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ มีผลกับการตรวจสอบงานท้ายคาบที่ทำส่ง เพราะการส่งงานในวิชาปฏิบัติการเป็นไฟล์งานเมเปิล โดยส่งผ่านระบบserver ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบหลายอย่างซึ่งมีทั้งหมด 4 อย่างคือ มีการเช็กชื่อเข้าเรียน เช็กชื่อออก ไฟล์งานที่เรียนในห้อง และ ไฟล์ใบงานท้ายคาบที่เป็นโจทย์แตกต่างกันตามรหัสนักศึกษา สำหรับการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอน จึงต้องมีโปรแกรมรองรับข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งทาง ดร.ธนากาญ ได้พัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลเพื่อตรวจเช็กงานของนักศึกษา

การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือนักศึกษาควรเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้เรียนเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานั้น นักศึกษาจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนก็ได้ และบ่อยครั้งนักศึกษามักจะไม่เข้าเรียน สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แต่ก็พบว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าห้องเรียน อาจารย์ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีวิธีการดึงนักศึกษาให้เข้าเรียน วิธีการหนึ่งที่จะดึงให้นักศึกษาเข้าเรียนคือการเช็กชื่อเข้าเรียนและให้เป็นคะแนนเข้าเรียน แต่หากนักศึกษาให้ห้องมีจำนวนมาก การเช็กชื่อโดยวิธีการเรียกชื่อทีละคนก็ทำให้เสียเวลาหรือจะใช้วิธีให้นักศึกษาเซนต์ชื่อก็อาจจะมีนักศึกษาเซนต์ชื่อแทนเพื่อน ภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้จัดทำโปรแกรมสำหรับเช็กชื่อนักศึกษาโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โคดสแกนจากบัตรนักศึกษา วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการเช็กชื่อนักศึกษาที่มีจำนวนเยอะๆได้ และทำให้นักศึกษาเช็กแทนเพื่อนไม่ได้

รายละเอียด

สำหรับการใช้งานโปรแกรม อาจารย์ผู้สอนจะใช้เครื่องสแกนบาร์โคดและเปิดโปรแกรมเช็กชื่อ
อาจารย์ผู้สอนสามารถกรอกรายละเอียดในการเช็กชื่อในโปรแกรมได้เลย เช่น วิชา Section ครั้งที่ วันเดือนปี

 checkIN01

อาจารย์ผู้สอนสามารถกรอกรายละเอียดในการเช็กชื่อในโปรแกรมได้เลย เช่น วิชา Section และเมื่อจะให้นักศึกษาเช็กชื่อก็กดปุ่ม Start

checkIN02

นักศึกษาสามารถเช็กชื่อโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โคดสแกนบัตรนักศึกษา โปรแกรมจะแสดงรหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา Section และเวลาที่นักศึกษาเข้าเรียน เช่น การเช็กชื่อเข้าเรียนของวิชา STAT0115 Section A

checkIN03

การเช็กชื่อโดยใช้โปรแกรมเช็กชื่อจะใช้เวลาเพียง 5-10 นาที ก่อนจะเริ่มเรียน ทำให้ไม่เสียเวลาเรียนในแต่ละคาบ หรือหากผู้สอนต้องการเช็กชื่อนักศึกษาตอนท้ายคาบก็ทำได้เช่นกัน เช่นวิชาปฏิบัติการ ( Math2 Lab หรือ Math IV Lab) ได้มีการเช็กชื่อตอนเข้าเรียนและเช็กชื่อตอนเลิกเรียน ดังตัวอย่าง

checkIN04

ประโยชน์

  1. รวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการเช็กชื่อลงได้อย่างมาก ทำให้มีเวลาเรียนมากขึ้น
  2. ลดการใช้กระดาษ
  3. ระบบจัดเก็บข้อมูล ทำได้ง่าย และสามารถนำข้อมูลไปใช้งานกับงานอื่นๆ ต่อไปได้ไม่ยาก
  4. เนื่องจากเช็กชื่อตอนต้นคาบ ทำให้นักศึกษาเข้าเรียนสายน้อยลง
  5. มีความถูกต้องของข้อมุลสูง
  6. การทุจริต เช่นการเช็กชื่อแทนกันทำได้ยาก