ที่มา

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน

เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหนึ่งใน 4 วิชา ดร.วราภรณ์เห็นความสำคัญ จึงเสนอจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคคลากรในภาควิชาศึกษา และนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

การดำเนินกิจกรรม

๑. ดูวิดีโอแนะนำสะเต็มศึกษาของสสวท. https://www.youtube.com/watch?v=OBmDFImo8ZY
๒. ดู powerpoint แนะนำสะเต็มศึกษาของเครือข่ายสะเต็มศึกษา ประเทศไทย (STEM Education Thailand) http://www.stemedthailand.org/wp-content/uploads/2015/05/NewIntro-STEM.pptx
๓. อภิปรายเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติ

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

ผู้ร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่องสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ส่วนการนำมาใช้จะต้องเป็นการบูรณาการร่วมกับภาควิชาอื่นๆ หลายภาควิชา อย่างไรก็ตามผู้ร่วมกิจกรรมมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจะพยายามเชื่อมโยงคณิตศาสตร์และสถิติกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มขึ้น