ที่มา

กระบวนการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันนี้ ผู้สอนจำเป็นต้องปรับวิธีการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีและการรับรู้ของผู้เรียน  จากระบบการสอนเดิมซึ่งผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนโดยตรง ก็จะปรับเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป ซึ่งเรียกว่า Active Learning (Bonwell, 1991)

Active Learning จึงเป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของผู้เรียนนั่นเอง

การดำเนินกิจกรรม

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้พยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องแนวคิดนี้มาตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2559 ในรายวิชา MATH0110 Mathematics I  และ MATH0210 Mathematics III  ส่วนในภาคการศึกษา 2/2559 ก็ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา MATH0111 Mathematics II (Lec)  และ MATH0211 Mathematics IV (Lec)  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการคิดหาคำตอบ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่านการลงมือทำ เช่น ในรายวิชา MATH0111 Mathematics II (Lec) มอบหมายให้นักศึกษา download โจทย์ตามรหัสนักศึกษาจาก www.elearning.mut.ac.th และให้ทำเป็นการบ้าน โดยตรวจต้นคาบเรียน และท้ายคาบเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด

AL01

AL03

หลังจากบทเรียน นักศึกษาสามารถตรวจคำตอบ ได้ด้วยตัวเองจาก e-learning

AL02

นอกจากนี้ ยังมีการสอบย่อย Quiz1 ถึง Quiz6 เก็บคะแนนเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ที่เรียนไป รวมถึงกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้น และนี่คือบรรยากาศ การสอบย่อย

AL04

AL05

AL06

AL07

AL08

อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learningนั้น ผู้สอนควรจะต้องปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาที่สอน และต้องเตรียมตัวค่อนข้างมากทั้งการวางแผนในส่วนของเนื้อหา การจัดกิจกรรมและเวลาในการจัดกิจกรรมจะต้องชัดเจนเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด