ชั้นเรียน online : Google Classroom มีประโยชน์ต่อทั้งผู้สอนและผู้เรียน  โดยผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนของตนเองขึ้นมา  และเชิญผู้เรียนที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีของ Google เข้ามาเป็นสมาชิกในชั้นเรียนได้  หรือ ผู้เรียนสามารถเพิ่มตนเองเข้ามาเป็นสมาชิกของชั้นเรียนโดยการใส่รหัสของชั้นเรียน  ในแต่ละชั้นเรียน  ผู้สอนสามารถแจ้งประกาศต่างๆ หรือมอบหมายงานแก่ผู้เรียน  ผู้เรียนสามารถส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ บนชั้นเรียนได้

ดร.ธนากาญ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้ Google Classroom โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างชั้นเรียนที่ตนเองเป็นผู้สอนไว้บน Google Classroom  ในแต่ละชั้นเรียนได้แบ่งหัวข้อ เช่น หัวข้อ “เอกสารและคะแนน” หัวข้อ “Slide” หัวข้อ “Test”  เป็นต้น  เพื่อให้ทั้งผู้สอนและนักศึกษาสามารถค้นหาเอกสารในรายวิชาได้สะดวกยิ่งขึ้น  พร้อมกันนี้ผู้สอนได้เพิ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนให้เข้ามาเป็นสมาชิกของรายวิชาด้วย ดร.ธนากาญได้จัดทำเอกสารแนะนำนักศึกษาในการสมัครเข้าใช้ Google Classroom ของแต่ละรายวิชา

การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น