ที่มา
คำว่า “วินัย” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ หมายถึง ระเบียบแบบแผนและข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ
การอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์ จำเป็นต้องมีวินัย เพื่อความเป็นระเบียบ และความเจริญ ก้าวหน้าของสังคมนั้น ในสถานที่ทำงานก็เช่นกัน หากบุคลากรมีวินัยในการทำงาน ก็จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

สรุปแนวทางปฏิบัติ
จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการเสริมสร้างวินัยในการทำงาน” ภาควิชาสรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้
๑. มาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา
๒. วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน จัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
๓. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ
๔. ปรับเปลี่ยนเทคนิคในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
๕. ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
๖. ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง หากพบปัญหาควรวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
๗. จัดสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเอื้อต่อการทำงาน