ที่มา

จากการที่รายวิชา MATH0110 Mathematics I ได้นำสื่อการสอนออนไลน์มาทดลองใช้งานจนถึงภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ นี้พบว่า Khan Academy  เป็น web page ที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้สั่งงาน assignments ให้นักศึกษาเพื่อเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งในรายวิชา เพราะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน มีการใช้โจทย์หลากหลาย ผู้สอนสะดวกในการสั่งงาน การให้คะแนนงานนักศึกษา ทางด้านนักศึกษาก็มีความสะดวกในการทำงานส่ง เพราะสามารถทำงานที่ใดก็ได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยเพียงใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์โมบายที่เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้เท่านั้น

แนวทางปฏิบัติ

 1. ผู้สอนสมัคร (Sign up) เข้าเป็นสมาชิกแบบ Teacher ใน web site www.khanacademy.org
  Khan01

 2. สร้างกลุ่มเรียน (Add new class) สำหรับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
  Khan02

 3. ประกาศให้นักศึกษา แต่ละกลุ่ม สมัครเข้าชั้นเรียนใน Khan Academy ผ่าน Class Code
  Khan03

 4. ประชุมผู้สอนเลือกโจทย์ Assignment ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนในแต่ละคาบเรียน
  Khan04

 5. Assign งานให้นักศึกษาพร้อมกำหนดวันหมดเวลาส่งงานและเกณฑ์คะแนน
  Khan05

 6. เมื่อครบกำหนดส่งผู้สอนสามารถ Download คะแนนที่นักศึกษาทำได้จาก Khan Academy
  Khan06

 7. ผู้สอนสรุปคะแนน และประกาศให้นักศึกษารับทราบ
  Khan07

สรุปผลการใช้งาน

ข้อดี

 • มีโจทย์หลากหลาย และสามารถสั่งให้นักศึกษาได้โจทย์ไม่เหมือนกัน ทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจคิด
 • สะดวกสำหรับผู้สอนในการสั่งงาน และ สะดวกสำหรับนักศึกษาที่จะทำโจทย์ผ่านระบบ online
 • นักศึกษารู้ผลของการทำ Assignment ได้ทันทีจากการแจ้งของระบบ และสามารถพยายามทำอีกกี่รอบก็ได้เพื่อให้ได้คะแนนที่ดีขึ้น
 • ผู้สอนสามารถ Download ผลของการทำ Assignment มาทำคะแนนได้โดยไม่ต้องตรวจเอง
 • เนื่องจาก Khan Academy เป็น web site ที่ใช้กันทั่วโลก นักศึกษาจะรู้สึกว่าเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่ เป็นเรื่องที่ทั่วโลกเค้าเรียนกัน และเข้าใจว่าเนื้อหาที่เรียนมีความสำคัญทำให้ เกิดความตั้งใจมากขึ้น
 • ประหยัดกระดาษ

ข้อเสีย

 • บางเรื่องในเนื้อหาวิชา Khan Academy ยังไม่มีโจทย์รองรับ หรืออาจมีแต่ไม่ตรงมากนัก
 • นักศึกษาอาจให้ผู้อื่นทำโจทย์แทน ผู้สอนไม่สามารถควบคุมได้
 • สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาการเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต อาจรู้สึกไม่สะดวก
 • โจทย์ของ Khan Academy เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นักศึกษาที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษอาจรู้สึกเสียเปรียบ และไม่อยากทำ

 

เอกสารอ้างอิง

[1] www.khanacademy.org