ผลงานตัวอย่างของนักศึกษา
จาก วิชา MATH0200 Mathematics II
ของ นักศึกษาคณะวิทยาการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับภาคการศึกษา 2/2552 อ.อรวรรณ ก็ได้ให้โอกาสผมเป็นกรรมการตรวจให้คะแนน รายงานของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา MATH0200 Mathematics II (IT) อีกครั้งครับ

หัวข้อของรายงานฉบับนี้คือการทำเว็บสื่อการสอนเรื่องเมทริกซ์ ซึ่ง ดร.อรวรรณ แบ่งเนื้อหาออกเป็นเรื่องย่อยหลายเรื่อง แล้วให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจับฉลากเลือกเรื้องที่ต้องทำเว็บส่ง จากการเป็นกรรมการในปีนี้ ผมว่านักศึกษาเขียนและออกแบบหน้าเว็บได้สวยงามมากขึ้น อาจเป็นเพราะมีโปรแกรมช่วยมากขึ้นด้วย แต่ส่วนหนึ่งต้องมาจากตัวนักศึกษาที่มีความตั้งใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ จึงจะสามารถสร้างงานที่ดีออกมาได้ในเวลาจำกัด

ผลงานเหล่านี้ ถ้าเก็บไว้ในลิ้นชัก คงจะไม่เป็นประโยชน์แน่ๆ ผมจึงนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการค้นคว้าหาความรู้สำหรับ ผู้ที่สนใจทั่วไป

เมื่อคัดเลือกจาก เนื้อหา ความครบถ้วนของเนื้อหา รูปแบบการแสดงผล  มีงานของนักศึกษาหลายกลุ่ม ที่ผมคิดว่า น่าภูมิใจเสนอครับ ลอง click ดูครับ

*** ชื่อกลุ่ม นักศึกษาคิดกันเองครับ