โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab)

 
 
   ผู้วิจัย :
       bd21299_.gif สุรีย์พร สังข์สุวรรณ
       bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
       bd21299_.gif อรวรรณ อรุณพลังสันติ
 
   การเผยแพร่ :
       เผยแพร่ใน
         การประชุม มหานครวิชาการ ครั้งที่ 3
 
Math0111AssignmentsGenerating.jpg
 
   บทคัดย่อ :

  Math0111AssignmentsGenerating_abs.jpg
 
   Full Paper :
       bd21299_.gif Math0111AssignmentsGenerating.PDF