โปรแกรมสร้างโจทย์สำหรับวิชา MATH0200 Mathematics II

 
 
   ผู้วิจัย :
       bd21299_.gif อรวรรณ อรุณพลังสันติ
       bd21299_.gif ธนากาญ สุนทรกระจ่าง
 
   การเผยแพร่ :
       เผยแพร่ใน
         การประชุม มหานครวิชาการ ครั้งที่ 3
 
MATH0200TestGenProgram.jpg
 
   บทคัดย่อ :

  MATH0200TestGenProgram_abs.jpg
 
   Full Paper :
       bd21299_.gif MATH0200TestGenProgram.PDF