ที่มา

ภาคคณิตศาสตร์ จัดสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 รายวิชาคือ Mathematics I  Mathematics II  Mathematics III และ Mathematics IV ซึ่งมี 2 รายวิชาที่มีการสอนบรรยาย และปฏิบัติการควบคู่กัน คือ Mathematics II และ IV ซึ่งวิชาปฏิบัติการเป็นการเรียนเนื้อหาของวิชานั้นๆ ร่วมกับการใช้โปรแกรม Maple เพื่อช่วยเสริมให้นักศึกษาได้เห็นภาพชัดเจน และเกิดความเข้าใจมากขึ้น ในที่นี้จะกล่าวถึงรายวิชา MATH0111 Mathematics II (Lab) วิชาปฏิบัติการ ว่ามีวิธีการจัดการเรียนการสอน และแนวทางในการฝึกทักษะปฏิบัติอย่างไร

 

รายละเอียด

ในวิชาปฏิบัติการ เมื่อเข้าห้องเรียนหลังจากเช็กชื่อเข้าเรียน กับผู้ช่วยสอน(TA) แล้ว จะให้นักศึกษาคัดลอกไฟล์ที่ใช้เรียนในคาบนั้นๆ โดยที่อาจารย์ผู้สอนจะวางใน Home server ในไฟล์นี้นักศึกษาจะฟังอาจารย์ผู้สอนไปพร้อมๆกับ พิมพ์คำสั่งต่างๆในMaple ลงไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน หลังจากครบเนื้อหา จะให้นักศึกษาส่งไฟล์นี้ด้วย ในระว่างการสอน จะมีโจทย์บางข้อให้นักศึกษาลองทำเอง โดยกำหนดเวลา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ จากนั้นจะมีงานท้ายคาบซึ่งเป็นใบงาน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ ดร.ธนากาญ เขียนโปรแกรมไว้เป็นการสุ่มจากรหัสนักศึกษา โดยโครงสร้างคำถาม และโจทย์ใกล้เคียงกัน ใช้หลักการในการแก้ปัญหาคล้ายกัน ไฟล์ใบงานท้ายเรียน เมื่อทำเสร็จจะให้นักศึกษาส่งไฟล์มาที่ Home server คนละ 1 ไฟล์ และนักศึกษาต้องเช็กชื่อออกกับผู้ช่วยสอนอีกครั้ง


สรุปแนวทางการฝึกทักษะปฏิบัติ

  1. นักศึกษาทำตาม ไฟล์ที่ใช้เรียนในห้องพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน โดยทำความเข้าใจ และฟังอาจารย์ผู้สอนอธิบาย
  2. เพิ่มโจทย์ ให้นักศึกษาทำ โดยกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เป็นการกระตุ้นให้คิดตามเนื้อหาที่สอนและยังให้นักศึกษาจดจ่อกับสิ่งที่กำลังเรียน
  3. ทำใบงานท้ายคาบเรียน โดยโจทย์ของแต่กลุ่ม สุ่มจากรหัสนักศึกษา ตัวโจทย์ต่างกัน แต่โครงสร้างและระดับความยากง่าย ใกล้เคียงกัน

ประโยชน์

  1. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และ ทักษะเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
  2. นักศึกษาแต่ละคนมีงานที่แตกต่างกันไม่สามารถลอกงานกันส่งได้
  3. กระตุ้นให้นักศึกษาตั้งใจฟังผู้สอนระหว่างบรรยาย
  4. ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อระหว่างทำปฏิบัติการ

เอกสารแนบ

KM58#2.pdf